Đầu báo nhiệt Hochiki

Đầu báo nhiệt Hochiki có 2 loại chính được phân loại theo hoạt động là “gia tăng” (Rate- of-Rise) và “nhiệt độ cố định” (Fixed temperature). Đầu báo nhiệt gia tăng hochiki DFE-135 , đầu báo nhiệt cố định 57,68 hochiki DFE-135, DFE-190, Đầu báo nhiệt kết hợp DCD-135.