Nút nhấn khẩn địa chỉ Hochiki

Nút nhấn khẩn địa chỉ báo cháy hochiki DCP-AMS, hộp báo cháy khẩn cấp địa chỉ