Thiết bị dò khí Macuro

Thiết bị dò khí Macuro ( Co, H2, Gas, Amoniac… )