Đầu báo địa chỉ Hochiki

Đầu báo khói địa chỉ Hochiki ALK-v, đầu báo nhiệt địa chỉ Hochiki ATG-EA