ATJ-EN(WHT)-SCI: Đầu báo cảm biến đa nhiệt Hochiki

ATJ-EN(WHT)-SCI: Đầu báo cảm biến đa nhiệt Hochiki

Mã sản phẩm: ATJ-EN(WHT)-SCI

Thông tin chi tiết

Các tính năng chính:

  • Người dùng lựa chọn chế độ
  • Kết hợp nhiệt độ cố định và tỷ lệ tăng yếu tố nhiệt
  • Đèn LED Twin cho phép 360 xem – màu xanh lá cây khi bỏ phiếu, chuyển màu đỏ trong lửa
  • Pulsing/non-pulsing kiểm soát từ bảng điều khiển
  • Giải quyết điện tử
  • Cpcb & VdS được chấp thuận cho các lớp A1, B & C
  • Các phiên bản được phê chuẩn của SIL cấp 2 có sẵn
  • Có màu trắng