Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2loop hochiki Fn-2127, trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop FN-4127,  trung tâm địa chỉ 4 loop FN-8127