Báo cháy Horing hệ thường

Trung tâm báo cháy Horing, đầu báo khói horing AH-0311/2/4, Đầu báo nhiệt horing AHR-871, nút nhấn khẩn báo cháy horing, chuông báo cháy horing