Đầu báo nhiệt cố định dùng môi trường biển 27021-5-1-060 ->150

Đầu báo nhiệt cố định dùng môi trường biển 27021-5-1-060 ->150

Thông tin chi tiết

● Loại: Cảm biến loại điểm nhiệt độ không đổi
● Kiểu: 1 loại
● Số mô hình thử nghiệm quốc gia: Kan số 47-11
● Nhiệt độ hoạt động danh nghĩa (nhiệt độ phát hiện cháy của cảm biến nhiệt độ không đổi): 60oC
● Đánh giá: DC30V, 100mA
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -10oC đến 40oC