Báo cháy Horing hệ địa chỉ

Báo cháy Horing hệ địa chỉ, trung tâm báo cháy địa chỉ Horing QA-16, module điều khiển horing QA17-B, Nút nhấn khẩn địa chỉ horing QA19, module giám sat horing QA17-K