MBF-6EV: Chuông báo cháy ngoài trời

MBF-6EV: Chuông báo cháy ngoài trời

Thông tin chi tiết

– Tiêu thụ hiện tại thấp

– Hoàn toàn bị ức chế và phân cực 95dB (A) ở 1 mét (typ)

– Cài đặt đơn giản với nhiều sửa chữa tấm đế

– Được chấp thuận bởi LPCB