Hệ thống chữa cháy khí FM-200 SRI/MAL

Hệ thống chữa cháy FM-200 , bình chữa cháy FM-200