EL-PM: Giám sát điện hệ thống

EL-PM: Giám sát điện hệ thống

Mã sản phẩm: EL-PM

Thông tin chi tiết

Tính năng chinh:

  • Kích hoạt tại 75% của cung cấp danh nghĩa mạch chiếu sáng
  • Lắp đặt đường sắt DIN
  • Chỉ dẫn nguồn điện và đầu ra