VPS-220 seri: Bộ cung cấp điện Vesda

VPS-220 seri: Bộ cung cấp điện Vesda

Mã sản phẩm: VPS-220 seri

Thông tin chi tiết

Tính năng chính bộ cung cấp điện Vesda – VPS-220 seri

VPS-220-E/VPS-220-STX/VPS-220-U

  • Tính phí bù nhiệt độ để tối đa hóa tuổi thọ pin.
  • Được thiết kế để pha trộn với máy dò VESDA.
  • Knockouts được thiết kế để dòng với các đơn vị VESDA.
  • ĐÈN LED ngoài 220U.
  • ĐÈN LED nội bộ trên 215U.
  • Đầu ra rơ-le để kết nối với mục đích chung.
  • 110/230 VAC trường có lựa chọn.