Bộ giao tiếp báo động kỹ thuật số FN-DAC

Bộ giao tiếp báo động kỹ thuật số FN-DAC

Thông tin chi tiết

FN-DAC được cài đặt trong vỏ FireNET hoặc có thể được cài đặt xen kẽ trong công cụ báo cáo mạng FN-LCD-N. FN-DAC nhận dữ liệu và năng lượng từ bảng điều khiển FireNET hoặc nguồn có thể được cung cấp bởi nguồn cung cấp điện theo quy định 24 VDC được liệt kê bởi UL. Các sự kiện từ một hoặc nhiều bảng được nối mạng có thể được báo cáo chỉ bằng một bộ truyền thông FN-DAC.

• Các định dạng báo cáo ID liên hệ và SIA
• UL 864 Phiên bản thứ 9 được liệt kê
• Có thể lập trình từ bảng điều khiển FireNET hoặc bằng cách sử dụng Loop Explorer
• Báo cáo khu vực hoặc địa chỉ (điểm)
• Công cụ chẩn đoán / tải xuống và tải xuống từ xa • Báo cáo
sao lưu và trùng lặp
• Khoảng thời gian báo cáo kiểm tra lập trình hàng ngày
• Cài đặt nhanh trong bao vây FireNET