FB/024/R/W: Chuông báo động ngoài trời Hochiki

FB/024/R/W: Chuông báo động ngoài trời Hochiki

Thông tin chi tiết

– Tiêu thụ điện thấp

– Hoàn toàn bị ức chế và phân cực

– 100dB (A) ở 1 mét (typ)

– Thời tiết để cài đặt bên ngoài