Kết nối PC với hệ thống VESDAnet – VHX seri

Kết nối PC với hệ thống VESDAnet – VHX seri

Mã sản phẩm: VHX seri

Thông tin chi tiết

Tính năng chính kết nối PC với hệ thống VESDAnet – VHX seri

  • Truy cập trực tiếp và giám sát hệ thống VESDAnet
  • Truyền dữ liệu liền mạch
  • Dễ dàng cấu hình bằng cách sử dụng Xtralis cấu hình và giám sát gói phần mềm
VHX-00090
VHX-0200
VHX-0210
VHX-0300
VHX-0310
VHX-0320
VHX-0400
VHX-0410
VHX-0420
VHX-1200
VHX-1300
VHX-1310
VHX-1320
VHX-1400
VHX-1410
VHX-1420
VHX-1420-HFS
VHX-1420-UTC