Vỏ tủ báo cháy Hochiki – HBB-1001

Vỏ tủ báo cháy Hochiki – HBB-1001

Thông tin chi tiết

Về phần vỏ tủ có các mã HBB-1001 là bộ vỏ chứa được 1 mo-đun mạch chính HRAM-1032TZDS;

HBB-1002 là bộ vỏ chứa được 1 mô-đun mạch chính HRAM-1032TZDS và 1 mô-đun mạch mở rộng HRAM-1048TZDS.

HBB-1003