Testifire 1000-001: Bộ thiết bị thử báo cháy

Testifire 1000-001: Bộ thiết bị thử báo cháy

Thông tin chi tiết

Bộ thiết bị thử báo cháy – Testifire 1000-001 bao gồm:

  • 1 x Testifire 1000-001 Head Unit.
  • 1 x TS3-001 Smoke Capsule.