Hệ thống chữa cháy khí SRI/MAL ( FM-200 / IG55 / CO2

Hệ thống chữa cháy FM-200 , bình chữa cháy FM-200