Trung tâm báo cháy Hochiki

Trung tâm báo cháy Hochiki HCV-2/4/8, trung tâm 8-64 kênh HCP-1008E, trung tâm báo cháy địa chỉ FN-2127, FN-4127, Fn-8127