Đầu báo nhiệt Hochiki

Đầu báo nhiệt gia tăng hochiki DFE-135 , đầu báo nhiệt cố định 57,68 hochiki DFE-135, DFE-190, Đầu báo nhiệt kết hợp DCD-135