Đầu báo khói Hochiki

Đầu báo khói quang hochiki SLV-24N, Đầu báo nhiệt gia tăng hochiki DSC-EA, đầu báo nhiệt cố định DFE-135/190