Đầu báo GST

Đầu báo khói thường GST C-9102, Đâu báo khói địa chị I-9102