Báo cháy GST hệ địa chỉ

Thiết bị Báo cháy GST địa chỉ, trung tâm báo cháy địa chỉ GST-200/1.2 GST-5000, GST-IFP8, đầu báo khói địa chỉ I-9102,